() ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္ #စဆုံး …. တိုက္လို့ရပါၿပီ .

Flower
Flower

() ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္ #စဆုံး ….
တိုက္လို့ရပါၿပီ ……. —

သိန္း ၁၅၀၀၀. ည ၈၅၃၀၉၅.

သိန္း ၁၀၀၀၀. ဖ ၇၈၇၃၅၄. မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀၀. ဃ ၈၄၇၉၃၀.
သိန္း ၅၀၀၀. ဓ ၄၀၆၈၂၀. မိုးယံ

သိန္း ၂၀၀၀. ဍ. ၂၆၆၀၈၇
သိန္း ၂၀၀၀. မ ၈၁၈၅၄၉.
သိန္း ၂၀၀၀. ဌ ၃၂၀၀၁၈
သိန္း ၂၀၀၀. ဇ ၈၈၇၅၁၀
သိန္း ၂၀၀၀. ဝ ၅၇၉၁၉၇.

သိန္း ၁၀၀၀. ဍ ၆၀၈၃၁၉.
သိန္း ၁၀၀၀. ဝ ၁၂၀၃၆၄.
သိန္း ၁၀၀၀. ကဃ ၈၉၈၃၅၀.
သိန္း ၁၀၀၀. ဌ ၁၄၄၁၆၅
သိန္း ၁၀၀၀. ယ ၅၅၄၅၉၀.
သိန္း ၁၀၀၀. ဆ ၃၅၆၉၁၀. မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀၀. ဂ ၃၉၄၃၂၅. မိုးယံ

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၃ သိန္းဆုမ်ား
ဎ ၆၆၆၉၀
ကင ၃၈၇၂၀
ယ ၅၄၇၇၁
ဃ ၉၄၇၈၄
ထ ၁၀၁၇၆
ရ ၆၆၈၄၃
ကခ ၄၅၆၈၂
ဆ ၉၉၅၂၅
လ ၁၆၃၈၂
ဂ ၇၉၂၆၂
ပ ၉၉၄၅၆
အ ၅၀၁၁၇
သ ၂၈၃၇၃
စ ၆၈၄၈၈

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၂ သိန္းဆုမ်ား
ကဂ ၆၁၈၄
ဗ ၉၃၁၇
ဗ ၄၅၆၈
ကခ ၃၂၄၈
ည ၆၅၅၄
မ ၇၆၁၆
ဠ ၅၂၅၈
လ ၅၉၉၂
ဝ ၄၁၄၂
ဃ ၂၁၀၇
ဋ ၂၄၃၇
ဝ ၆၅၈၀
ဇ ၆၆၉၅
ဟ ၂၂၁၃
ကဃ ၉၁၈၉

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၁ သိန္းဆုမ်ား
သ ၁၉၀
ဂ ၃၉၈
ဓ ၅၀၄
သ ၅၆၃
က ၈၁၆
ကဃ ၉၈၃
ရ ၉၈၁
ပ ၄၉၈
ဎ ၅၄၉
ဏ ၄၀၈
ကခ ၃၆၂
ကင ၈၁၀
ဏ ၅၈၁
ကခ ၁၈၈
ဈ ၇၀၂
ဋ ၆၉၅
ဋ ၂၄၃
ထ ၁၄၈

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား
ဟ ၉၂
စ ၂၉
ဈ ၁၄
ဂ ၈၈
ဆ ၄၂
ကက ၈၁
ဘ ၅၇
ဓ ၉၅
ဌ ၇၁
ကဃ ၅၅
ဌ ၈၅
လ ၆၄
ကဂ ၁၈
သ ၉၉
ယ ၃၂
ည ၆၁
င ၁၃
ဓ ၃၆
ထ ၆၀
ပ ၅၈

သိန္း ၅၀၀. ဋ ၃၁၃၇၉၆. မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀. ဈ ၆၂၀၆၆၀. မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀. ဠ ၆၄၇၂၂၃.
သိန္း ၅၀၀. ဍ ၃၂၇၂၅၂. မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀. ဟ ၅၄၉၅၇၃. မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀. ရ ၄၇၇၆၉၃. မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀. ကဂ ၇၅၉၃၂၇. မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀. ဏ ၄၁၀၀၃၄.
သိန္း ၅၀၀. ထ ၈၄၈၀၀၈.
သိန္း ၅၀၀. ပ ၄၆၀၂၂၉. မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀. တ ၃၉၂၆၀၁
သိန္း ၅၀၀. ရ ၁၁၇၀၁၂. မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀. ဓ ၇၁၂၀၀၅
သိန္း ၅၀၀. ဆ ၉၆၄၃၃၇.
သိန္း ၅၀၀. ဍ ၃၆၇၀၆၁. မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀. ဇ ၃၂၉၃၂၇
သိန္း ၅၀၀. ဝ ၈၂၉၀၃၀. မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀. ဗ ၇၀၀၈၆၅. မိုးယံ

သိန္း ၂၀၀. မ ၃၇၃၉၁၆. မိုးယံ
သိန္း ၂၀၀. ဌ ၆၀၇၁၇၅. မိုးယံ
သိန္း ၂၀၀. ဏ ၆၈၂၅၆၂
သိန္း ၂၀၀. ဎ ၄၀၇၂၆၁. မိုးယံ
သိန္း ၂၀၀. ဇ ၇၅၁၈၇၃
သိန္း ၂၀၀. ခ ၈၃၉၉၈၂. မိုးယံ

Credit #internetthadinmedia

() ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္ #စဆုံး ….
တိုက္လို႔ရပါၿပီ ……. —

သိန္း ၁၅၀၀၀. ည ၈၅၃၀၉၅.

သိန္း ၁၀၀၀၀. ဖ ၇၈၇၃၅၄. မိုးယံ

သိန္း ၅၀၀၀. ဃ ၈၄၇၉၃၀.
သိန္း ၅၀၀၀. ဓ ၄၀၆၈၂၀. မိုးယံ

သိန္း ၂၀၀၀. ဍ. ၂၆၆၀၈၇
သိန္း ၂၀၀၀. မ ၈၁၈၅၄၉.
သိန္း ၂၀၀၀. ဌ ၃၂၀၀၁၈
သိန္း ၂၀၀၀. ဇ ၈၈၇၅၁၀
သိန္း ၂၀၀၀. ဝ ၅၇၉၁၉၇.

သိန္း ၁၀၀၀. ဍ ၆၀၈၃၁၉.
သိန္း ၁၀၀၀. ဝ ၁၂၀၃၆၄.
သိန္း ၁၀၀၀. ကဃ ၈၉၈၃၅၀.
သိန္း ၁၀၀၀. ဌ ၁၄၄၁၆၅
သိန္း ၁၀၀၀. ယ ၅၅၄၅၉၀.
သိန္း ၁၀၀၀. ဆ ၃၅၆၉၁၀. မိုးယံ
သိန္း ၁၀၀၀. ဂ ၃၉၄၃၂၅. မိုးယံ

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၃ သိန္းဆုမ်ား
ဎ ၆၆၆၉၀
ကင ၃၈၇၂၀
ယ ၅၄၇၇၁
ဃ ၉၄၇၈၄
ထ ၁၀၁၇၆
ရ ၆၆၈၄၃
ကခ ၄၅၆၈၂
ဆ ၉၉၅၂၅
လ ၁၆၃၈၂
ဂ ၇၉၂၆၂
ပ ၉၉၄၅၆
အ ၅၀၁၁၇
သ ၂၈၃၇၃
စ ၆၈၄၈၈

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၂ သိန္းဆုမ်ား
ကဂ ၆၁၈၄
ဗ ၉၃၁၇
ဗ ၄၅၆၈
ကခ ၃၂၄၈
ည ၆၅၅၄
မ ၇၆၁၆
ဠ ၅၂၅၈
လ ၅၉၉၂
ဝ ၄၁၄၂
ဃ ၂၁၀၇
ဋ ၂၄၃၇
ဝ ၆၅၈၀
ဇ ၆၆၉၅
ဟ ၂၂၁၃
ကဃ ၉၁၈၉

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၁ သိန္းဆုမ်ား
သ ၁၉၀
ဂ ၃၉၈
ဓ ၅၀၄
သ ၅၆၃
က ၈၁၆
ကဃ ၉၈၃
ရ ၉၈၁
ပ ၄၉၈
ဎ ၅၄၉
ဏ ၄၀၈
ကခ ၃၆၂
ကင ၈၁၀
ဏ ၅၈၁
ကခ ၁၈၈
ဈ ၇၀၂
ဋ ၆၉၅
ဋ ၂၄၃
ထ ၁၄၈

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ၅ ေသာင္းဆုမ်ား
ဟ ၉၂
စ ၂၉
ဈ ၁၄
ဂ ၈၈
ဆ ၄၂
ကက ၈၁
ဘ ၅၇
ဓ ၉၅
ဌ ၇၁
ကဃ ၅၅
ဌ ၈၅
လ ၆၄
ကဂ ၁၈
သ ၉၉
ယ ၃၂
ည ၆၁
င ၁၃
ဓ ၃၆
ထ ၆၀
ပ ၅၈

သိန္း ၅၀၀. ဋ ၃၁၃၇၉၆. မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀. ဈ ၆၂၀၆၆၀. မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀. ဠ ၆၄၇၂၂၃.
သိန္း ၅၀၀. ဍ ၃၂၇၂၅၂. မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀. ဟ ၅၄၉၅၇၃. မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀. ရ ၄၇၇၆၉၃. မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀. ကဂ ၇၅၉၃၂၇. မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀. ဏ ၄၁၀၀၃၄.
သိန္း ၅၀၀. ထ ၈၄၈၀၀၈.
သိန္း ၅၀၀. ပ ၄၆၀၂၂၉. မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀. တ ၃၉၂၆၀၁
သိန္း ၅၀၀. ရ ၁၁၇၀၁၂. မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀. ဓ ၇၁၂၀၀၅
သိန္း ၅၀၀. ဆ ၉၆၄၃၃၇.
သိန္း ၅၀၀. ဍ ၃၆၇၀၆၁. မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀. ဇ ၃၂၉၃၂၇
သိန္း ၅၀၀. ဝ ၈၂၉၀၃၀. မိုးယံ
သိန္း ၅၀၀. ဗ ၇၀၀၈၆၅. မိုးယံ

သိန္း ၂၀၀. မ ၃၇၃၉၁၆. မိုးယံ
သိန္း ၂၀၀. ဌ ၆၀၇၁၇၅. မိုးယံ
သိန္း ၂၀၀. ဏ ၆၈၂၅၆၂
သိန္း ၂၀၀. ဎ ၄၀၇၂၆၁. မိုးယံ
သိန္း ၂၀၀. ဇ ၇၅၁၈၇၃
သိန္း ၂၀၀. ခ ၈၃၉၉၈၂. မိုးယံ

Credit #internetthadinmedia

Flower

Written by