( ၁၇ ) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ( ၁၅၀၀၀ ) ဆုႀကီး ည / ၈၅၃၀၉၅ နံပါတ္ျဖင့္ ေအာင္ဆုထူးပိုင္ မံုရြာပင္ရင္းထီဆိုင္ႀကီးမွ ဆြတ္ခူးေပးလိုက္ပါၿပီ။ ကံထူး႐ွင္မသိရေသးပါ။

Flower
Flower

( ၁၇ ) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ( ၁၅၀၀၀ ) ဆုႀကီး
ည / ၈၅၃၀၉၅ နံပါတ္ျဖင့္ ေအာင္ဆုထူးပိုင္ မံုရြာပင္ရင္းထီဆိုင္ႀကီးမွ ဆြတ္ခူးေပးလိုက္ပါၿပီ။
ကံထူး႐ွင္မသိရေသးပါ။

( ၁၇ ) ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္သိန္း ( ၁၅၀၀၀ ) ဆုႀကီး
ည / ၈၅၃၀၉၅ နံပါတ္ျဖင့္ ေအာင္ဆုထူးပိုင္ မံုရြာပင္ရင္းထီဆိုင္ႀကီးမွ ဆြတ္ခူးေပးလိုက္ပါၿပီ။
ကံထူး႐ွင္မသိရေသးပါ။

Flower

Written by