ကိုယ္တိုင္ ေမြးေပးထားတဲ့ ေမြးကင္းစကေလးေလးကို ၾကည့္ၿပီး ခ်စ္မ၀ျဖစ္ေနတဲ့ ပိုးမမွီသာ . . .

Flower
Flower

ကိုယ္တိုင္ ေမြးေပးထားတဲ့ ေမြးကင္းစကေလးေလးကို ၾကည့္ၿပီး ခ်စ္မ၀ျဖစ္ေနတဲ့ ပိုးမမွီသာ . . .ကိုယ္တိုင္ ေမြးေပးထားတဲ့ ေမြးကင္းစကေလးေလးကို ၾကည့္ၿပီး ခ်စ္မ၀ျဖစ္ေနတဲ့ ပိုးမမွီသာ . . .

ကိုယ္တိုင္ ေမြးေပးထားတဲ့ ေမြးကင္းစကေလးေလးကို ၾကည့္ၿပီး ခ်စ္မ၀ျဖစ္ေနတဲ့ ပိုးမမွီသာ . . .ကိုယ္တိုင္ ေမြးေပးထားတဲ့ ေမြးကင္းစကေလးေလးကို ၾကည့္ၿပီး ခ်စ္မ၀ျဖစ္ေနတဲ့ ပိုးမမွီသာ . . .

Flower

Written by