ေနထိုင္တဲ့ အိမ္တစ္အိမ္ၾကီးလာတာနဲ႕အမွ် မိသားစုေတြကေဝးသြားတတ္ၾကတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာလာတဲ့ နႏၵာလွိုင္

Flower
Flower

ေနထိုင္တဲ့ အိမ္တစ္အိမ္ၾကီးလာတာနဲ႕အမွ် မိသားစုေတြကေဝးသြားတတ္ၾကတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာလာတဲ့ နႏၵာလွိုင္ေနထိုင္တဲ့ အိမ္တစ္အိမ္ၾကီးလာတာနဲ႕အမွ် မိသားစုေတြကေဝးသြားတတ္ၾကတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာလာတဲ့ နႏၵာလွိုင္

ေနထိုင္တဲ့ အိမ္တစ္အိမ္ၾကီးလာတာနဲ႕အမွ် မိသားစုေတြကေဝးသြားတတ္ၾကတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာလာတဲ့ နႏၵာလွိုင္ေနထိုင္တဲ့ အိမ္တစ္အိမ္ၾကီးလာတာနဲ႕အမွ် မိသားစုေတြကေဝးသြားတတ္ၾကတဲ့ အေၾကာင္း ေျပာလာတဲ့ နႏၵာလွိုင္

Flower

Written by