မ်ားလွစြာေသာ သီလရွင္ ဆရာေလးမ်ားအတြက္ သာသနာဖခင္ႀကီးတစ္ဦးရဲ႕ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ အလႉႀကီး

Flower
Flower

ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားစည္ပင္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဘုရားသားေတာ္မ်ားျဖစ္တဲ့ ဘုန္းႀကီးရဟန္း သံဃာမ်ား ႏွင့္ တကြ သာ့သနာ့အႏြယ္ဝင္ သီလရွင္ေတြကလည္း ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေဒသနာေတာ္မ်ားကို စည္ပင္ထြန္း

ကား ျပန႔္ပြားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾ သူေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သီလရွင္ဆရာေလးေတြကေတာ့ ဘုန္းႀကီး ရဟန္းသံဃာေတြေလာက္ေတာ့ အလႉရွင္ေတြ အာ႐ုံစိုက္ျခင္း မခံၾကရပါဘူး

Flower

Written by