ဆြမ္းခံႂကြခဲ့တဲ့လက္ေတြက ဆြမ္းဆန္တင္မကတဲ့ ဟင္းခ်က္စရာအဖြယ္ဖြယ္ကို တစ္အိမ္ဆင္းတစ္အိမ္တက္လိုက္လႉေတာ့မယ္

Flower
Flower

ဆြမ္းခံႂကြခဲ့တဲ့လက္ေတြက ဆြမ္းဆန္တင္မကတဲ့ ဟင္းခ်က္စရာအဖြယ္ဖြယ္ကို တစ္အိမ္ဆင္းတစ္အိမ္တက္လိုက္လႉေတာ့မယ္

ဆြမ္းခံႂကြခဲ့တဲ့လက္ေတြက ဆြမ္းဆန္တင္မကတဲ့ ဟင္းခ်က္စရာအဖြယ္ဖြယ္ကို တစ္အိမ္ဆင္းတစ္အိမ္တက္လိုက္လႉေတာ့မယ္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာမလႉနိုင္ေပမဲ့ လႉနိုင္သေလာက္ေလး လႉရတာေပါ့ေနာ္

Flower

Written by