ဒီပုံေလးေတြ႕သြားလို႔ ငါ့အေမပါလားလို႔သိခဲ့ရင္အျမန္ဆုံးျပန္လာခဲ့ပါလားဗ်ာ(ေမာ္ေတာ္ပ်က္ထဲမွာ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး သူ႔သားျပန္အလာကို ေစာင့္ေနရရွာတဲ့ မိခင္)

Flower

ေမ ာ္ေတာ္ ပ်က္ထဲမွာ ႏွစ္နဲ ႔ခ်ီၿပီး သူ႔သားျပန္အ လာကို ေစာင့္ေနရ ရွာတဲ့ မိခင္ ဒီပုံေလ းေတြ႕သြ ားလို႔ ငါ့အေမပါလားလို ႔သိခဲ့ရင္ အျမန္ဆုံ းျပန္လာ ခဲ့ပါလားဗ်ာ

ေအာ္ အေမ ရယ္ ျဖစ္မွျဖစ္ရေလ

ေမာ္ေတာ္ ပ်က္ထဲမွာ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး အေမ့ မွာသူ႔သားျပန္အလာ ကို ေစာင့္ေန ရရွာတာတဲ့။

အေမ့သားမလာေပမယ့္ အေ မအသက္ဆက္ရွ င္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္လ ာခဲ့ပါ့မယ္ဗ်ာ။

ေအာ္…မိဘ မိဘ…ေမတၱာ တရားေတြက ႀကီး မားပါေပ့။

ဒီပုံေလ းေတြ႕သြားလို ႔ ငါ့အေမပါလ ားလို႔သိခဲ့ရင္ အျမန္ဆုံးျပန္ လာခဲ့ပါလားဗ်ာ

အေမ ေမာ္ေတာ္ ပ်က္ႀကီးထဲမွာ ခုထိ ေစာင့္ေ နတုန္းပါ။

အလင္းေ စတမန္ အြ န္လိုင္း ပရဟိတ

09444051992

09777976585

အကူညီေတာင္းေပးတာပါ

Flower

Written by