မေမြးခ်င္ရင္လဲ ေက်ာင္းထဲမွာဝင္ေပးခဲ့ပါလား မိဘမ်ားရယ္ အခုေတာ့လမ္းေဘးကေစ်းဆိုင္ေပၚမွာတင္ထားခဲ့ေတာ့ သားေလးဘဝအေအးပတ္လို႔ဆုံး႐ွာၿပီ ကံဆိုးလိုက္တာသားေလးရယ္

မေမြးခ်င္ရင္လဲ ေက်ာင္းထဲမွာဝင္ေပးခဲ့ပါလား
မိဘမ်ားရယ္
အခုေတာ့လမ္းေဘးကေစ်းဆိုင္ေပၚမွာတင္ထားခဲ့ေတာ့
သားေလးဘဝအေအးပတ္လို႔ဆုံး႐ွာၿပီ
ကံဆိုးလိုက္တာသားေလးရယ္
ေနာက္ဘဝမွာဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔
မၾကဳံေတြ႔ပါေစနဲ႔
တပို႔တဲြလျပည့္ေက်ာ္၅ရက္
13-2-2020ၾကာသပေတး
နံက္5-30

မေမြးခ်င္ရင္လဲ ေက်ာင္းထဲမွာဝင္ေပးခဲ့ပါလား
မိဘမ်ားရယ္
အခုေတာ့လမ္းေဘးကေစ်းဆိုင္ေပၚမွာတင္ထားခဲ့ေတာ့
သားေလးဘဝအေအးပတ္လို႔ဆုံး႐ွာၿပီ
ကံဆိုးလိုက္တာသားေလးရယ္
ေနာက္ဘဝမွာဒီလိုအျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔
မၾကဳံေတြ႔ပါေစနဲ႔
တပို႔တဲြလျပည့္ေက်ာ္၅ရက္
13-2-2020ၾကာသပေတး
နံက္5-30

Credit
Facebook

Flower

Written by